Startpagina » Reglement WielerMasters 2008

Reglement WielerMasters 2008

Het officieël geldende reglement is hier te bekijken (Word-document).

Gewijzigd en vastgesteld op 17 december 2007

Inhoud


Met de Masterwedstrijden op de weg

1. Ter inleiding

De populatie van de Mastercategorie vanaf 40+ op de weg binnen de KNWU is in de loop der jaren in omvang gegroeid. Deze tendens zal naar het zich laat aanzien doorzetten.
Dit pleit voor de ontwikkeling van een kwalitatief en kwantitatief goed en aantrekkelijk wedstrijdaanbod. Dit geheel in lijn met het KNWU-beleid betreffende de breedtesport. Onder verantwoordelijkheid van een specifiek comité, Comité WielerMasters (CWM), wordt door middel van een jaarlijks te organiseren cyclus van wegwedstrijden mede vorm aan deze ambitie gegeven.
Overige actoren hierin zijn:

 • KNWU
 • WFN partners
 • Licentiehouders in de categorie masters
 • Wedstrijdorganisatoren
 • Sponsors

In het navolgende wordt een organisatorisch kader aangegeven waar binnen een dergelijk aanbod, in samenspel met partners binnen Wieler Federatie Nederland (WFN), kan worden geplaatst.

2. CWM

2.1. Taken

CWM heeft de navolgende taken, die binnen de reglementen en besluiten van KNWU uitgevoerd dienen te worden:

 • Wedstrijdontwikkeling, aanbod en programmering
 • Reglementering
 • Sponsoring
 • Communicatie en PR

2.2. Samenstelling

 • 1 afgevaardigde commissie wegsport, in de persoon van de portefeuillehouder breedtesport. Tevens belast met de coördinatie van de werkzaamheden van CWM
 • 1 afgevaardigden van deelnemende organisaties
 • 1 afgevaardigde van licentiehouders categorie masters

Deelnemers aan CWM worden aangezocht door de coördinator.

2.3. Middelen

Middelen dienen door CWM gegenereerd te worden uit sponsorinkomsten en inschrijfgelden wedstrijdorganisatoren. Hoogten ervan vast te stellen door CWM in overleg met Cie Wegsport of anderszins.

2.4. Besluitvorming

Overleg en gezamenlijkheid bepalen de besluitvorming. In geval van “nood” bepaalt de coördinator. Deze laatste fungeert tevens als woordvoerder.

3. Wedstrijden

3.1. Wedstrijdvormen

Wedstrijdvormen van de WielerMasters:

 • Criterium
 • Omloop
 • Klassieker
 • Tijdrit (bij voorkeur ter afsluiting)

3.2. Bepalingen

De reglementering op onderdelen, anders dan in dit reglement specifiek benoemd, is in overeenstemming met de KNWU reglementen en besluiten. Voor wedstrijden aangeboden door een WFN partner gelden de bij hen vigerende reglementen indien deze niet strijdig zijn met KNWU reglementen.

4. Wedstrijdorganisaties

Ten einde de doelstelling het aanbieden van een kwalitatief en kwantitatief optimaal wedstrijdaanbod te realiseren, worden organisaties uitgenodigd te participeren in de WielerMasters. Voorwaarde is, dat de diverse organisaties het reglement WielerMasters toepassen en bereid zijn hun wedstrijden op elkaar af te stemmen zodat er geen doublures optreden in het wedstrijdaanbod.
Bindende voorwaarde voor deelname is verder dat de organisatie aangesloten is bij KNWU en/of Wieler Federatie Nederland (WFN). CWM beslist over definitieve acceptatie van wedstrijden ten behoeve van de jaarlijkse kalender.

5. Sponsoring

Aan de WielerMasters kan een hoofdsponsornaam worden verbonden.
Co-sponsoring behoort eveneens tot de mogelijkheden. De mogelijkheden en onderhandelingen in dat kader behoren tot de competentie van de coördinator CWM.

Organisatorisch reglement WielerMasters

1. Reglementair kader

1.1. Jaarlijkse Besluiten

Bindend zijn de besluiten vastgelegd door het Hoofd Bestuur KNWU. Dit betreft aangelegenheden als wedstrijdafstanden, prijzenschema’s, toegestane deelnemersaantallen.

1.2. Specifiek

Voor de WielerMasters geldt een aantal specifieke bepalingen. Deze hebben betrekking op:

 • 1.2.1. Prijzenschema’s; voor zowel 40+ als 50+ dienen afzonderlijke prijzenschema’s te worden gehanteerd.
 • 1.2.2. Huldiging; na afloop van een wedstrijd dienen de winnaars van beide categorieën gehuldigd te worden.
 • 1.2.3. Leidersshirts; vóór de start van een wedstrijd dienen de leiders in de verschillende klassementen de desbetreffende shirts uitgereikt te krijgen door de wedstrijdorganisator.
  Het oranje shirt aan de leider in het algemene klassement 40+;
  Het blauwe shirt aan de leider van het sprintklassement 40+;
  Het rode shirt aan de leider van het algemene klassement 50+; en
  Het witte shirt aan de leider van het sprintklassement 50+.
 • 1.2.4. Aan de individuele tijdrit is geen afzonderlijk prijzenschema verbonden.
 • 1.2.5. Behalve de tijdrit(ten) moeten de wedstrijden voldoen aan een minimale afstand voor de 40+ van 70km en voor de 50+ van 60km.

2. Wedstrijdvormen

2.1. Criterium

 • 2.1.1. Criteriums worden verreden in afzonderlijke wedstrijden voor 40+ en 50+.
 • 2.1.2. Tijdens de wedstrijden moeten er twee tussensprints worden verreden t.b.v. het tussenklassement WielerMasters.

2.2. Omloop

 • 2.2.1. De omloop wordt in eerste instantie per categorie apart gereden.
  Indien dit organisatorisch niet realiseerbaar is, kan er gekozen worden voor afzonderlijke starts met een tussenruimte in tijd ter bepaling door de voorzitter van de wedstrijdjury. Dit laatste onder voorwaarde dat de consul en de voorzitter van de wedstrijdjury van oordeel zijn dat géén dubbele jurybezetting, medische staf, neutrale wagens e.d. nodig worden geacht.
 • 2.2.2. Tijdens de wedstrijden moeten er twee tussensprints per categorie worden verreden t.b.v. het tussensprintklassement WielerMasters.
 • 2.2.3. Bij het rijden van een gezamenlijke wedstrijd dienen de rugnummers van 1-120 voor 40+ en van 140 en hoger voor de 50+.

2.3. Klassieker

 • 2.3.1. De klassieker wordt in eerste instantie per categorie afzonderlijk gereden, echter indien apart rijden organisatorisch problemen geeft kan een gezamenlijke start plaats vinden.
 • 2.3.2. Bij het rijden van een gezamenlijke wedstrijd dienen de rugnummers van 1-120 voor 40+ en van 140 en hoger voor de 50+.
 • 2.3.3. Tijdens de wedstrijd kunnen er, naar beoordeling door de organisator, tussensprints t.b.v. het tussensprintklassement WielerMasters worden verreden.

2.4. Tijdrit als afsluitende wedstrijd

 • 2.4.1. De tijdrit dient minimaal te gaan over een afstand van 10 km.
 • 2.4.2. De eerste 25 renners per categorie van het algemene puntenklassement zijn gerechtigd aan de tijdrit deel te nemen.
 • 2.4.3. Bij afmelding van een van de eerste 25 renners komt de eerstvolgende renner(s) in de stand van het algemeen klassement in aanmerking om te starten.
 • 2.4.4. De tijdrit wordt eerst verreden door de categorie 50+ en daarna de categorie 40+, met dien verstande, dat in omgekeerde volgorde van het klassement wordt gestart.
 • 2.4.5. De verdere invulling van de tijdrit berust bij de organisatie.

2.5. Tijdrit

 • 2.5.1. Indien een tijdrit wordt geprogrammeerd, niet als afsluitende rit, dan gelden de bepalingen 2.4.1., 2.4.4. en 2.4.5..
 • 2.5.2. Voor deelname geldt dat in ieder geval de renners benoemd bij 2.4.2. startgerechtigd zijn.
 • 2.5.3. De organisatie bepaalt de hoogte van het prijzenschema binnen de KNWU reglementen.

3. Puntentellingen

3.1. Puntentelling wegwedstrijd

 • 3.1.1. Criterium, omloop en klassieker
  Plaats Punten
  140
  237
  335
  433
  531
  629
  727
  825
  923
  1021
  1120
  1219
  1318
  1417
  1516
  1615
  1714
  1813
  1912
  2011
  2110
  229
  238
  247
  256
  265
  274
  283
  292
  301
 • 3.1.2. Tijdrit
  • 3.1.2.1. 10 startpunten voor elke deelnemer
  • 3.1.2.2. Dubbel aantal punten zoals aangegeven bij 3.1.1..
 • 3.1.3. Alternatief
  • Indien een criterium, klassieker of omloop als afsluitende rit wordt geprogrammeerd, dan worden de tellingen gehanteerd overeenkomstig 3.1.2.1. en 3.1.2.2..
   Tevens dienen de hiermede strokende prijzenschema’s gehanteerd te worden.

3.2. Puntentelling tussensprintklassement

 • 3.2.1. Tussensprint omloop en criterium, 1e – 3 punten, 2e – 2 punten en 3e – 1 punt.
 • 3.2.2. Tussensprint klassieker, 1e – 6 punten, 2e – 4 punten en 3e – 2 punten.

4. Organisatoren

4.1. Deelname WielerMaster klassement

 • 4.1.1. Organisatoren dienen hun wedstrijd door middel van een wieleradvertentie in het KNWU-bulletin aan te kondigen en daarbij te vermelden dat de betreffende wedstrijd deel uitmaakt van WielerMasters. Dit na verkrijging van instemming CWM.
  Tegelijk met de aanmelding dient het door het CWM vastgestelde deelnamebedrag te worden overgemaakt aan het Uniebureau.
 • 4.1.2. In verband met het tijdig opmaken van de standen dienen de wedstrijdorganisatoren de uitslagen uiterlijk de dag na de wedstrijd door te geven per e-mail in Excel aan de beheerder van het klassement: wielersupport@gmail.com en aan KNWU.
  Het betreft zowel de uitslag van de wedstrijd als die van de tussensprints . Vermeld dienen te worden de eerste dertig geklasseerde renners en de renners, die punten behaalden bij de tussensprints.
  De uitslagen dienen naast de klasseringen de namen en licentienummers van de renners te vermelden. De uitslagen, standen en overige informatie met betrekking tot WielerMasters worden gepubliceerd op www.wielersupport.nl/wielermasters/ en op de website van KNWU.
 • 4.1.3. In verband met de belangen van en afspraken met sponsor(en) zullen publicitaire- en communicatierichtlijnen afgegeven worden door CWM.
  Afwijkingen hiervan, zo deze door een organisatie worden gewenst, dienen voorafgaande aan de wedstrijd(en) besproken te worden met CWM.

5. Deelnemers

5.1. Deelname

Deelname staat open voor renners aangesloten bij een organisatie deeluitmakend van WFN, met in acht name van de beperkingen voortvloeiend uit de besluiten genomen in het najaarscongres van 2004 of bij een door UCI erkende zusterorganisatie.
Deelnemers dienen te beschikken over een licentie Master A of B en te behoren tot de leeftijdscategorie 40-50 jaar of tot de categorie 50 jaar of ouder.

5.2. Leiders klassementen

De leiders in de verschillende tussenklassementen d.w.z. voor de tussensprints en het algemeen puntenklassement, dienen de leiderstrui te dragen in de wedstrijd.

5.3. Tijdrit

Renners, die uitgenodigd worden voor deelname aan de individuele tijdrit, maar daar aan niet willen of kunnen deelnemen, dienen dat uiterlijk drie werkdagen vóór de wedstrijddatum schriftelijk kenbaar gemaakt te hebben aan de secretaris van de uitnodigende organisatie.
Wegblijven zonder tijdige afschrijving leidt tot vermindering van het persoonlijk behaalde aantal punten in het algemeen puntenklassement tot een maximum van 50 punten. Dit ter beoordeling van CWM.

6. Eindklassementen

6.1. Algemeen Klassement

 • 6.1.1. Voor de vaststelling van het individueel behaalde aantal punten wordt uitgegaan van het daadwerkelijk georganiseerd aantal wedstrijden. Vervolgens wordt het individuele puntentotaal berekend over dat aantal minus één. Hierbij geldt dat die wedstrijd afvalt waarin de renner het minste aantal punten behaalde.
 • 6.1.2. Bij gelijke punten totaal geldt de uitslag van de laatst gereden wedstrijd waarin een van beide renners voorkomt.
 • 6.1.3. Aan het algemeen puntenklassement zijn een voor de eerste 25 renners geldprijzen verbonden.

6.2. Tussensprintklassement

 • 6.2.1. Voor de vaststelling van het tussensprintklassement tellen alle behaalde punten in de tussensprintklassementen van alle wedstrijden.
 • 6.2.2. Bij gelijk aantal behaalde punten geldt het moment van behaald aantal punten in de laatst verreden tussensprint van de gelijk geëindigde renners. Die renner die als laatste deelgenomen heeft aan een sprint is doorslaggevend.
 • 6.2.3. De eerste 5 renners in het eindklassement van de tussensprints ontvangen eveneens een geldprijs. Dit geldt zowel voor de categorie 40+ als voor de categorie 50+. CWM bepaalt de hoogte van de prijzen.